Danh mục

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 2
Hôm nay 55
Tháng này 3208
Tổng truy cập 415736

Kế hoạch Tổ Xã hội 2023-2024

Lượt xem: 678. Ngày đăng: 04:48 19/02/2024

Kế hoạch tổ Xã hội

TRƯỜNG THCS QUẾ CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ XÃ HỘI                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 01      /KH-TCM                          Quế Châu, ngày14 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC: TỔ XÃ HỘI
’ Năm học 2023-2024

 1. CĂN CỨ XÂY DỰNG kế hoạch

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình GDPT;

Căn cứ Quyết định số 1664/QĐ-UBND, ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Chỉ thị số 13/CT-UBND, ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024;

Công văn số 334/PGDĐT ngày 30/8/2023 của PGDĐT Quế Sơn về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024;

Căn cứ tình hình thực tế của trường THCS Quế Châu, tổ Xã hội xây dựng Kế hoạch giáo dục năm học 2023 - 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

 1. BỐI CẢNH CỦA TỔ
 1. Môi trường bên ngoài:
  1. Thời cơ:
 • Tổ Xã hội được sự quan tâm lãnh chỉ đạo và giúp đỡ của BGH Trường THCS Quế Châu.
 • Để triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, Sở GDĐT Quảng Nam, Phòng GDĐT Quế Sơn đã tổ chức nhiều đợt tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên trong tổ.
  1. Thách thức:
 • Việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 29/NQ-TW đòi hỏi đội ngũ giáo viên trong tổ phải thật sự có năng lực chuyên môn tốt;
 • Trình độ đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý phải ngày càng nâng cao, đặc biệt là phải đảm bảo các năng lực tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới, ứng dụng CNTT, năng lực ngoại ngữ ( đối với GV dạy Tiếng anh), cơ sở vật chất, kỹ thuật và phương tiện dạy học hiện đại, phải đạt trình độ Đại học sư phạm trở lên;
 • Các tệ nạn xã hội nói riêng và những mặt trái của xã hội hiện đại nói chung đang có nguy cơ tác động không nhỏ đến việc hình thành nhân cách, đạo đức của học sinh;
 • Thông tin về các vụ việc liên quan đến đạo đức nhà giáo đang làm ảnh hưởng đến uy tín, vị thế nhà giáo, vấn đề bạo lực học đường, xâm phạm uy tín, danh dự nhà giáo...;
 1. Bối cảnh bên trong:
  1. Điểm mạnh:
 • Đảm bảo về số lượng theo quy định, cụ thể:

Tổng số 12 GV, Trong đó: Văn: 04, Sử : 02, Địa: 01, Anh: 03, Nhạc: 01, Mỹ thuật: 01

 • Tổ trưởng chuyên môn đạt chuẩn theo quy định, đã qua lớp bồi dưỡng quản lý giáo dục, có kinh nghiệm trong công tác quản lý, nhiệt tình, trách nhiệm và sáng tạo đổi mới trong công việc, được nhà trường tin tưởng và tập thể tổ đồng tình ủng hộ cao;
 • Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được hưởng ứng sôi nổi của toàn thể giáo viên trong tổ.Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tinh thần tự giác, đoàn kết nhất trí, năng lực chuyên môn vững vàng, năng động sáng tạo trong việc nghiên cứu và thực hiện đổi mới PPDH.
 • Tổ có 03 đảng viên luôn được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.
  1. Điểm yếu:
 • Giáo viên lớn tuổi, tuy có kinh nghiệm trong giảng dạy nhưng còn dạy theo phương pháp truyền thống, chưa mạnh dạn đổi mới PP dạy học theo chương trình GDPT 2018, chưa mạnh dạn đảm nhận nhiệm vụ bồi dưỡng HSG.
 • Số lượng thành viên trong tổ nhiều, tinh thần đoàn kết ở một vài thành viên chưa cao nên việc quản lý điều hành công việc cũng gặp không ít khó khăn.
 • Một bộ phận học sinh chưa có động cơ học tập đúng đắn; tinh thần học tập thiếu nghiêm túc.
 • Đa phần học sinh chưa thật sự quan tâm và đầu tư đúng mức đối với các môn khoa học xã hội.
 1. MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA TỔ
 1. Mục tiêu chung:

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị Quyết số 11 - NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 6,7,8; tiếp tục thực hiện Chương trình GDPT 2006 đối với lớp 9; bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình năm học; củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục;

Tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp: CV 1007/SGD, CV 1850/SGD v/v hướng dẫn đổi mới kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn; CV 243/PGD...

Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh;

Xây dựng “Trường học hạnh phúc”, kiến tạo môi trường giáo dục an toàn, nhân ái và tôn trọng theo hướng củng cố nề nếp, kỉ cương; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng của học sinh;

 1. Mục tiêu cụ thể:
 1. Tăng cường xây dựng nề nếp, kỷ cương trong tập thể tổ; từng bước thay đổi phương pháp giáo dục rèn luyện đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm cộng đồng cho học sinh dựa trên tình yêu thương và quy tắc ứng xử, văn hóa trường học. Tập trung bồi dưỡng hình thành trong mỗi GV và học sinh các giá trị cốt lõi: Yêu nước, Nhân ái, Tôn trọng, Trách nhiệm, Đoàn kết, Chăm chỉ và Trung thực hướng đến xây dựng trường học hạnh phúc.
 2. Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tinh giản, tiếp cận chương trình GDPT mới. Thực hiện tốt các phương pháp, hình thức dạy học tích cực theo hướng truyền cảm hứng tạo động lực cho người học. Đa dạng hóa hình thức học tập, chú trọng hoạt động học của học sinh trên lớp và ngoài lớp học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học, ngoài bài kiểm tra có thể đánh giá học sinh thông qua các sản phẩm như báo cáo thuyết trình, video...
 3. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, của trường bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của tổ chuyên môn.

3.2.4 Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các hội thi do PGD ĐT và nhà trường tổ chức dành cho giáo viên và học sinh.

 1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỦA TỔ
 • Thực hiện chương trình giáo dục các môn học:
 1. Kế hoạch chung:

Căn cứ khung chương trình giáo dục hiện hành của Bộ GDĐT, của Sở GD, các văn bản hướng dẫn về đổi mới hoạt động chuyên môn và đề nghị của chuyên môn trường, tổ Xã hội ban hành kế hoạch dạy học cho các môn học như sau:

Tiếp tục rà soát nội dung sách giáo khoa, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của CT GDPT hiện hành; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu, bổ sung những nội dung liên quan ở lớp học dưới,

Đối vói lớp 6,7,8:

 • Tổ chuyên môn triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn về triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2023-2024. Xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục bám sát yêu cầu cần đạt theo Chương trình GDPT 2018 để tổ chức dạy học.
 • Lưu ý bố trí dạy học đồng thời các phân môn Lịch sử, Địa lí (đối với môn Lịch sử và Địa lí), các nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật (đối với môn Nghệ thuật) bảo đảm tương đương về thời lượng trong từng học kì.

-Tăng cường sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; tổ chức dạy Lọc theo Chương trình GDPt 2018; đánh giá, rut kinh nghiệm , trong quá trinh dạy học; kịp thời điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với thực tế.

Đối với các lớp 9:

 • Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2006

Thực hiện dạy học theo hướng dẫn tại công văn 3280/BGDĐT ngày 27/8/2020 về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT.

Xây dựng kế hoạch giáo dục môn học, kế hoạch hoạt động giáo dục phù hợp, tăng cường áp dụng các hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, rèn luyện kĩ năng sống, nâng cao hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật, giáo dục văn hóa giao thông, ..., nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề trong thực tế đời sống.(Kế hoạch dạy học các môn đã được phê duyệt)

1.2 Các hoạt động giáo dục của tổ:

1.2.1 Chương trình chính khóa các môn học

TT

Môn học

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

HK1

HK2

CN

HK1

HK2

CN

HK1

HK2

CN

HK1

HK2

CN

1

Ngữ văn

72

68

140

72

68

140

72

68

140

90

85

175

2

Ngoại ngữ 1

54

51

105

54

51

105

54

51

105

54

51

105

3

GDCD

18

17

35

18

17

35

18

17

35

18

17

35

4

LS và

ĐL

54

51

105

54

51

105

54

51

105

 

 

 

5

Lịch sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

34

52

6

Địa lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

17

52

 

 

TT

Môn học

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

HK1

HK2

CN

HK1

HK2

CN

HK1

HK2

CN

HK1

HK2

CN

7

Công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

17

35

8

Nghệ thuật

36

34

70

36

34

70

36

34

70

 

 

 

9

Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

18

10

Mĩ Thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

17

11

HĐTN HN

54

51

105

54

51

105

54

51

105

 

 

 

12

GDĐP

18

17

35

18

17

35

18

17

35

 

 

 

 

 

1.2.2. Bồi dưỡng học sinh giỏi

 • Tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6,7,8, 9. Phân công giáo viên dạy bồi dưỡng các đội tuyển, thành lập các đội tuyển học sinh giỏi.
 • Các môn bồi dưỡng:

+ Khối 9 gồm 03 môn: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

+ Khối 8 gồm 02 môn: Ngữ văn, Tiếng Anh

+ Khối 7 gồm 02 môn: Ngữ văn, Tiếng Anh

+ Khối 6 gồm 02 môn: Ngữ văn, Tiếng Anh

Phân công giáo viên dạy bồi dưỡng

Thời gian bồi dưỡng:

 • Tất cả các môn, các khối bồi dưỡng từ tuần 02 tháng 9/2023 đến khi học sinh dự thi cấp huyện.

Tổ chức thực hiện

 • Tổ trưởng và nhóm trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch, phân công giáo viên dạy bồi dưỡng cụ thể như sau:

Ngữ văn 9 : Thầy Minh

Lịch Sử 9: Cô Thảo

Anh văn 9: Cô Thư

Ngữ văn 8: Cô Năm

Anh văn 8: Cô Thu Hà

Ngữ văn 7: Cô Soan

Anh văn 7: Cô Đức

Ngữ văn 6: Thầy Thời

Anh văn 6: Cô Đức

-Tổ trưởng chuyên môn: Chỉ đạo giáo viên của tổ xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng; kiểm tra, theo dõi chất lượng các lớp bồi dưỡng, báo cáo kịp thời về chuyên môn nhà trường.

- Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi: Lập kế hoạch dạy bồi dưỡng, chuẩn bị nội dung, tài liệu, chuyên đề bồi dưỡng; bồi dưỡng theo thời khóa biểu.

1.2.2 Chất lượng giáo dục các môn học;

* Khối 6,7:

 • Ngữ văn: 80 % xếp loại Đạt
 • GDCD: 95 % xếp loại Đạt
 • Âm nhạc: 95% xếp loại Đạt

Text Box: -	Lịch Sử, Địa lý: 90 % xếp loại Đạt
-	Tiếng Anh: 65 % xếp loại Đạt
-	Mỹ thuật: 95% xếp loại Đạt

 
 


* Khối 8,9:

 1. Tham gia các hội thi, cuộc thi:

Trong năm học, tổ động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để giáo viên tích cực tham gia các hội thi do PGDĐT và nhà trường tổ chức:

- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện (0 GV)

+ Tiếng Anh: cô Đức, cô Thư ( Anh 9)

+ Ngữ văn: cô Năm, thầy Minh ( văn 9)

- OTE: cô Thu Hà, nhóm Anh văn

 • Văn học - Học văn: cô Năm, nhóm Văn

- Thời gian tham gia dự thi: Theo lịch chung của PGDĐT.

* Tổ chức thực hiện:

 • Giáo viên: Tích cực đăng ký dự thi ngay từ đầu năm học;
 • Tổ trưởng chuyên môn: Động viên giáo viên tham gia dự thi; tổng hợp danh sách gửi về Hiệu trưởng; chỉ đạo các thành viên trong tổ kịp thời hỗ trợ đồng nghiệp tham gia dự thi.
 1. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 1. Thực hiện kế hoạch giáo dục:
  1. Tổ chuyên môn tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục theo hướng tinh giản, thực hiện chương trình GDPT 2018 lớp 6,7,8
   1. Thực hiện tốt việc điều chỉnh nội dung chương trình các môn học theo chuẩn kiến thức kĩ năng đồng thòi điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục.

a)Chỉ tiêu

 • 100% giáo viên trong tổ đảm bảo thực hiện đúng tiến độ chương trình, không dồn ép, cắt xén chương trình;
 • 100% giáo viên thực hiện đúng nội dung chương trình các môn học theo chuẩn kiến thức kĩ năng và nội dung điều chỉnh dạy học của Bộ GDĐT;
 • Trong năm học mỗi bộ môn phải thực hiện ít nhất 02 chủ đề/ năm.

b) Biện pháp

 • Nhà trường thực hiện phân công chuyên môn họp lý, tạo điều kiện để giáo viên dạy đúng chuyên môn, phân công theo gốc đào tạo;
 • Tổ trưởng chuyên môn theo dõi, kiểm tra đôn đốc thường xuyên việc thực hiện chương trình giảng dạy của giáo viên bộ môn, đặc biệt các môn thuộc chương trình lóp 6,7,8.
 • Tạo điều kiện giáo viên tham gia đầy đủ các đọt bồi dưỡng chuyên môn trong năm học do các cấp tổ chức;
 • Tổ chuyên môn chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ, tập trung thảo luận về điều chỉnh nội dung dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, phân phối chương trình ở các môn học, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các nhóm chuyên môn, giáo viên đưọc chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích họp.
 • Kế hoạch hoạt động năm học của tổ chuyên môn phải đưọc lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.
  1. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học
 1. Xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án) bảo đảm các yêu cầu về phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, kiểm tra, đánh giá, thiết bị dạy học và học liệu, nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trong quá trình dạy học; việc xây dựng kế hoạch bài dạy bảo đảm đủ thời gian để học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập đã đặt ra, tránh việc áp dụng hình thức, khuôn mẫu trong việc xây dựng kế hoạch bài dạy. Tiến trình dạy học mỗi bài học đưọc xây dựng thành các hoạt động học với mục tiêu, nội dung, sản phẩm học tập cụ thể mà học sinh phải hoàn thành, cách thức thực hiện linh hoạt để tổ chức dạy học phát huy tính tự học, chủ động, sáng tạo của học sinh.

Đối với môn Lịch sử, tăng cường khai thác và sử dụng các nguồn sử liệu khác nhau để tái hiện, phục dựng lịch sử một cách khoa học, khách quan, chân thực; đồng thời gắn với hoạt động thực hành, thực tiễn nhằm phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh trong dạy học Lịch sử. Đối với môn Ngữ văn, thực hiện tốt yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn theo hướng dẫn tại Công văn số 1850/SGDĐT-GDTrH của SGG về việc hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ở cấp THCS, THPT.

 1. Khuyến khích tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao trên cơ sở tự nguyện của CMHS và học sinh, phù họp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và nội dung học tập của học sinh trung học; tăng cường giao lưu nhằm thúc đẩy hứng thú học tập của học sinh, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hoá thế giới. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản trong dạy học một số môn học, hoạt động giáo dục phù hợp.
 2. Thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động dạy học và quản lý ở cấp tổ, bao gồm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quá trình dạy học.
  1. Thực hiện hiệu quả phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá
 1. Thực hiện việc đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông theo quy định; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp với kế hoạch dạy học; không kiểm tra, đánh giá vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình GDPT; không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
 2. Thực hiện có hiệu quả các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì. Đối với các môn học, hoạt động giáo dục đánh giá bằng nhận xét, khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp với đặc thù môn học, hoạt động giáo dục. Việc đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá các môn học phải bảo đảm yêu cầu về tính trung thực, khách quan, công bằng, đánh giá chính xác kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Đối với môn Ngữ văn thực hiện kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 1850/SGDĐT-GDTrH của SGDĐT. Đối với môn Lịch sử, tăng cường các câu hỏi nhằm khai khai thác, sử dụng các nguồn sử liệu, tranh ảnh, lược đồ; câu hỏi mở tạo điều kiện cho học sinh tự biểu đạt chính kiến của mình về các vấn đề lịch sử, hướng tới đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh, khắc phục tình trạng ghi nhớ sự kiện một cách máy móc.
  1. Thực hiện việc giáo dục lồng ghép, tích hợp ở các bộ môn văn hóa

a) Chỉ tiêu

100% các tiết học có nội dung lồng ghép tích hợp đều được thực hiện theo đúng quy định.

b) Biện pháp

 • Giáo viên tham dự đầy đủ các lớp tập huấn lồng ghép các nội dung giáo dục để áp dụng vào giảng dạy;
 • Cung cấp đủ tài liệu để giáo viên tham khảo và bổ sung vào bài giảng;
 • Trong sinh hoạt tổ chuyên môn cần tập trung thảo luận tăng cường thực hiện việc lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm và phòng, chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền Quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông và văn hóa giao thông; giáo dục quốc phòng an ninh; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình và nhà trường, tai nạn bom mìn...

- Trong quá trình soạn giảng, giáo viên bộ môn cần cập nhật để giảng dạy các nội dung học tập gắn với thời sự quê hương, đất nước và các số liệu thống kê.

1.3 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học:

a) Chỉ tiêu

 • 100% giáo viên trong tổ biết sử dụng thành thạo và đưa KHBD, KHDH cá nhân lên hệ thống quản lý điện tử.
 • Mỗi môn có ít nhất 01 một chuyên đề (bài giảng) được xây dựng, trao đổi với giáo viên cùng bộ môn hoặc tổ/ nhóm chuyên môn .

b) Biện pháp

 • Tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng thêm về cách thực hiện các phần mềm giảng dạy: OLM, GOOGLE MEET, tổ trưởng thường xuyên theo dõi việc thực hiện trao đổi chuyên môn của giáo viên.
 • Các bài giảng điện tử được sử dụng các kĩ thuật thiết kế mới hay phần mềm mới làm cho bài giảng có chất lượng tốt hơn.
 1. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá

2.1 Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

 1. Chỉ tiêu

Tất cả giáo viên trong tổ thực hiện đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 5555/BGDĐT- GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT

 1. Biện pháp.

Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp STEM trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan. Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh trình bày, thảo luận, luyện tập, thực hành, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng;

Chú trọng giáo dục cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

 1. Tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá
 1. Chỉ tiêu

100 % giáo viên thực hiện nghiêm túc Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 vào đánh giá xếp loại học sinh lớp 9; Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 đánh giá xếp loại học sinh lớp 6,7,8;

Tất cả bài kiểm tra được xây dựng theo hướng đánh giá phẩm chất, năng lực của người học.

 1. Biện pháp

+ Kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số để đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh:

 • Đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh trong quá trình học tập môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình GDPT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
 • Đánh giá bằng điểm số kết quả thực hiện các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng đối với môn học quy định trong Chương trình GDPT, kết quả đánh giá theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10.";

- Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc làm bài kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và vì sự tiến bộ của học sinh;

 • Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra giữa kỳ, cuối học kỳ, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao;.
 • Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá sơ kết cuối kỳ, tổng kết cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.
 1. Đổi mới sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn:

Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học

Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn theo định kỳ cần tập trung thảo luận các chuyên đề, nội dung khó của môn học hoặc những PPDH, cách tổ chức lớp học hiệu quả cho các nội dung đó; xây dựng ma trận đề kiểm tra, phân tích nội dung kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực và phẩm chất người học;

 • Tổ Xã hội thực hiện 02 chuyên đề/ chủ đề dạy học trong một học kỳ. Nội dung chuyên đề/ chủ đề phải thực hiện trên lớp từ 02 tiết học trở lên; trước khi triển khai chuyên đề phải tổ chức dạy thử nghiệm, tổ chuyên môn dự giờ phân tích rút kinh nghiệm và hoàn thiện chuyên đề.
 • Tổ thực hiện 02 chuyên đề NCBH/ năm học:trước khi triển khai chuyên đề NCBH, phải tổ chức dạy thử nghiệm, tổ chuyên môn / nhóm chuyên môn dự giờ phân tích rút kinh nghiệm và hoàn thiện chuyên đề NCBH.

2.4 Chỉ tiêu cuối năm:

Tổ Xã hội phấn đấu đạt danh hiệu: Tổ lao động xuất sắc

 1. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: không

Trên đây là Kế hoạch giáo dục năm học 2023-2024 của tổ Xã hội.

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 

Nguyễn Thanh Minh

Tin liên quan

Album Hình ảnh

Liên kết